Det finns ingen särskild anledning till att särskilt begränsa användningen av dubbdäck i Helsingfors.

1.5.2013

En förordning för effektiverad trafiksäkerhet och miljövänlighet träder i kraft i Finland i sommar.

Däcktypen är bara en av faktorerna vid bildning av gatudamm. En förordning om dubbdäck som träder i kraft sommaren 2013 förbättrar trafiksäkerheten så att den blir ännu effektivare och miljövänligare än tidigare. De nya dubbdäcken sliter vägen en fjärdedel mindre än tidigare.

Orsakerna till att stadsborna pinas av vårens gatudamm är flertydiga. Gatudamm uppstår bland annat vid sandning av vägarna, vägsaltning och plogning. Gatudamm som förorsakas av samtliga däcktypers så kallade sandpappersfenomen som frigör damm från vägbeläggningen är ett delproblem. Enligt det nyligen utförda Nasta-undersökningsprogrammet (2013) uppstår i vissa externa testförhållanden utanför centrum knappt hälften av gatudammet från den vägbeläggning som samlas på vägytorna främst från dubbdäcken. Kaarle Kupiainen från Envicon, som deltog i undersökningen, säger att man utgående från undersökningen bör vara försiktig med att dra slutsatser. 

“Test-och väderförhållandena påverkar resultaten i hög grad, vilket gör att man vid en heltäckande bedömning ställs inför utmaningar. Vid en granskning av hur gatudammet uppstår är et ytterst viktigt att ta flera testställen i beaktande, i vilka bland annat beläggningarna, typen av trafik och sandningen samt tidpunkterna beaktas.  På så sätt kan enskilda undersökningars vägda resultat samt fluktuationerna i väderleksförhållandena uteslutas. Det finns dessutom många obesvarade frågor om hur gatudamm uppstår”, säger Kupiainen.

Bekämpning av gatudamm kräver mångsidiga åtgärder 

Förutom att förhindra dammbindningen är en minskning av att dammet flyger uppåt i nyckelställning exempelvis genom att städning av gatorna och olika tekniker för dammbindning. Därför bör man vid problem med gatudamm, förutom att fästa uppmärksamhet vid hur dammet uppstår, fästa särskild uppmärksamhet vid det damm som redan uppstått på vägytorna och samlats på gatorna.

“Man har inte lagt märke till skillnader mellan dubb- och friktionsdäck som orsak till att damm uppstår, dvs. resuspension. En viktigare sak än däcktypen är t.ex. körhastigheten.  Den tunga trafiken lyfter å sin sida upp mångdubbelt så mycket damm som personbilar”, säger Kupiainen.

Med tanke på hur gatudammet uppstår bör även sandningsmängden tas i betraktande.  Ifall dubbdäckens andel i trafiken skulle minska skulle man bli tvungen att förbättra skyddet mot halka t.ex. genom saltning och sandning, vilket ytterligare skulle öka gatudammet och gatornas underhållskostnader.

Enligt undersökningar är dubbdäcken det säkraste alternativet

Undersökning visar att dubbdäcken är det säkraste alternativet i de omväxlande väderleksförhållandena i Finland. PÅ isbelagda vägar har friktionsdäcken betydligt längre bromssträcka on dubbdäcken. Enligt en undersökning som gjordes av Trafikverket i Sverige 2010 minskar dubbdäcken i vinterförhållanden olycksfallen med dödlig utgång 42 % i jämförelse med dubbfria däck.

“Man bör förhålla sig allvarligt till gatudammet och bekämpningen av detsamma. Problemet löses emellertid inte med hjälp av begränsningar av dubbar. Begränsningarna av dubbdäck skulle avsevärt öka risken för olyckor för såväl fotgängare som bilförare. Finland har redan idag världens strängaste dubblagstiftning, som styr framställningen av dubbdäck. Den förordning gällande dubbar som träder i kraft under sommaren 2013 förbättrar trafiksäkerheten och miljövänligheten ytterligare, i de nyaste dubbdäcken uppskattas slitaget av vägarna vara upp till en fjärdedel mindre än tidigare”, säger Jarmo Nuora, ordförande för Autonrengasliitto..

 

Ytterligare information:

Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon Oy, kaarle.kupiainen@nordicenvicon.fi, 050 538 217

Jarmo Nuora, ordförande för Autonrengasliitto, jarmo.nuora@rengasnuora.fi, 040 557 5690

Ytterligare information om Nastainfo: 

Roope Kemppainen / Scason Oy, roope.kemppainen@scason.fi, 02 276 9696

Simo Pirttimäki / Tikka Spikes Oy, simo.pirttimaki@tikkaspikes.fi, 050 589 4201

Mikko Salakari / Turvanasta Oy, mikko.salakari@turvanasta.com, 02 276 6882

Projektet Nastainfo lyfter fram olika perspektiv och den nyaste forskningen och statistiken om hur dubbar påverkar stadsluft, säkerhet och kostnader. Perspektiven grundar sig på befintliga undersökningar samt på statistik, artiklar och intervjuer. Projektet understöds av finska dubbtillverkare (Scason Oy, Tikka Spikes Oy och Turvanasta Oy).

Länkar

Mer på webben